زندگينامه آثار نگاه ديگران مصاحبه ها درباره ما
که دانند اگر خامه‌جنبان شوم        فرومايه را آفت جان شوم
All contents © Copyright 2007 saidi sirjani SaidiSirjani.com کليه‌ي حقوق اين سايت متعلق به خانواده‌ی مرحوم سعیدی سیرجانی می‌باشد